Xornadas Ética formulario

Ingreso na conta de Banco Sabadell ES41–0081-0499-6100-0104–6708

Información básica sobre protección de datos de carácter persoal

Responsable

Colexio Oficial de Educadoras e Educadoras Sociais de Galicia

Finalidades

Xestión e control da actividade formativa á que solicitas participar, xestión contable e administrativa, así como os demais trámites derivados da mesma.

Lexitimación

RGPD: art. 6.1. Consentimento da persoa interesada, execución de un contrato.

LO 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico

Colectivo

Educadoras e educadores sociais que soliciten participar no curso organizado polo CEESG.

Categorías

Nome e apelidos, DNI, teléfono, correo-e, enderezo, CP, localidade, provincia, xustificante de pago.

Cesións

Non haberá cesións salvo consentimento expreso ou as excepcións previstas pola normativa vixente.

Dereitos

Acceso, rectificación, supresión e dereito ao esquecemento, limitación do tratamento, portabilidade, oposición, reclamación ante a AEPD e non ser obxecto de elaboración de perfiles. Dereito a revocar o consentimento prestado.

Máis info

Pode consultar máis información na Política de Privacidade