Creando Alianzas FormaSOS formulario

O nome e apelidos que sinales neste formulario serán os que se utilicen para a elaboración do diploma (non poderá modificarse con posterioridade)

Información básica sobre protección de datos de carácter persoal

En cumprimento do Regulamento europeo de Protección de Datos infórmase ao interesado do seguinte

Responsable

Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia

Finalidades

Xestión e control das solicitudes de inscrición no curso sobre estratexias antirracistas, así como os demais trámites derivados da súa inclusión como participante.

Lexitimación

Consentimento da persoa interesada, interese do solicitante e propio: RGPD: art. 6.1: Consentimento da persoa interesada, execución dun contrato.

LO 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Colectivo

Colexiadas/os e estudantes que soliciten a inscrición no curso.

Categorías

Nome, apelidos, DNI, correo-e, teléfono, perfil (colexación/estudante).

Cesións

Os seus datos serán cedidos a SOS Racismo, como entidade coorganizadora do Curso, para realizar o control de asistencia. Non haberá máis cesións de datos a terceiros salvo consentimento expreso ou segundo as excepcións previstas pola normativa vixente.

Dereitos

Acceso, rectificación, supresión e dereito ao olvido, limitación do tratamento, portabilidade, reclamación ante a AEPD e non ser obxecto de elaboración de perfís. Dereito a revocar o consentimento prestado.

Máis info

Na Política de Privacidade