Inscrición Convivencia 2022 formulario

Só para estudantes de Educación Social da UVigo, USC, UdC, Escola de Viseu e Facultade Padre Ossó. Autobuses facilitados polas Facultades de Educación de ditas Universidades.
As prazas en cada actividade cubriranse por orde de inscrición. Se as prazas na actividade que escolleses como prioritarias se esgotasen, a organización adxudicarache praza noutra da mesma franxa horaria.
As prazas en cada actividade cubriranse por orde de inscrición. Se as prazas na actividade que escolleses como prioritarias se esgotasen, a organización adxudicarache praza noutra da mesma franxa horaria.
Os importes de inscrición incrementaranse a partir do 15 de setembro (ver apartado xustificante de pago)
A pernocta en pavillón municipal é gratuíta e non require de máis xestións que indicalo neste formulario. As persoas que queiran hospedarse nalgún establecemento hostaleiro deben xestionar a reserva directamente e pola súa conta. Na web do Ceesg podes ver o listado de aloxamentos que ofrecen descontos para as/os participantes nesta actividade (prezos a partir de 35€/persoa).
Por protección do medio ambiente, as prazas en cada roteiro son limitadas. Non se garante dispoñibilidade de prazas para todas as persoas inscritas.
INSCRICIÓNS: Tipo 1: 40€. Tipo 2: 25€. Tipo 3: 10€. A partir do 15 de setembro: Tipo 1: 60€. Tipo 2: 30€. Tipo 3: 15€. Ingreso na conta de Banco Sabadell ES41–0081-0499-6100-0104–6708. Ademais do especificado en cada tipo de cota, a inscrición inclúe (marcando a opción correspondente neste formulario) pernocta en pavillón, roteiro guiado (prazas limitadas). As actividades do sábado á tarde (excepto o magosto) e o festival de música son de entrada libre. Despois do 15 de setembro non se farán devolucións en caso de cancelación por parte da persoa inscrita. O estudantado da UdC, USC, UVigo. Escola de Viseu e Facultade Padre Ossó disporá de traslado gratuíto, facilitado polas súas correspondentes Facultades.

Información básica sobre protección de datos de carácter persoal

Responsable

Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia

Finalidades

Xestión e control das solicitudes de inscrición na convivencia interuniversitaria 2022, así como os demais trámites derivados da súa inclusión como participante.

Lexitimación

Consentimento da persoa interesada, interese do solicitante e propio: RGPD: art. 6.1: Consentimento da persoa interesada, execución dun contrato.

LO 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Colectivo

Persoas físicas que soliciten a inscrición na actividade, estudantes, colexiadas/os e demais persoas interesadas en participar na convivencia interuniversitaria 2022.

Categorías

Nome, apelidos, DNI, correo-e, teléfono, enderezo, Código postal, localidade/concello, provincia, país, perfil (das/os colexiadas/os do Ceesg), actividade na que solicitan inscrición; no seu caso, lugar dende o que se desprazan e solicitude de pernocta. Xustificante de pago.

Cesións

No caso de solicitar desprazamento dende a facultade os seus datos serán cedidos ás universidades (Uvigo, USC, UDC, Escola Viseu e Facultade Padre Ossó) aos únicos efectos de elaborar as listas para efectuar os desprazamentos.

No caso de solicitar a participación nalgunha comida os seus datos serán cedidos ao establecemento hostaleiro que se lle adxudique, coa única finalidade de tramitar o servizo solicitado.

No caso de solicitar a participación en roteiro, os seus datos serán cedidos á empresa organizadora do mesmo coa única finalidade de xestionar e levar a cabo cada un dos roteiros.

No caso de solicitar pernocta en pavillón, os seus datos serán cedidos ao Concello de Lobios coa única finalidade de xestionar o aloxamento no pavillón municipal.

Non haberá máis cesións de datos a terceiros salvo consentimento expreso ou segundo as excepcións previstas pola normativa vixente.

Dereitos

Acceso, rectificación, supresión e dereito ao olvido, limitación do tratamento, portabilidade, reclamación ante a AEPD e non ser obxecto de elaboración de perfís. Dereito a revocar o consentimento prestado.

Máis info

Na Política de Privacidade