Nova CEESG

Preguntas frecuentes sobre as eleccións do Ceesg

26 - 11 - 2021

A partir de febreiro de 2022 comezará unha nova lexislatura de goberno no Ceesg, cun equipo de persoas (a Xunta de Goberno) que debe ser elixido democraticamente, e que dirixirá o colexio durante os vindeiros catro anos.
A continuación aclaramos as principais dúbidas sobre este proceso:

QUE FAI A XUNTA DE GOBERNO?
A Xunta de Goberno é responsable do funcionamento da entidade, pois é o órgano que toma as decisións estratéxicas e deseña as políticas e liñas de traballo.

ONDE E CANDO SERÁN AS ELECCIÓNS Á XUNTA DE GOBERNO?
O 19 de febreiro de 2022, de 10:00 a 12:00 h.
En Santiago de Compostela, na Casa das Asociacións de Cornes. Rúa Manuel Beiras, 3 - ver localización)

QUEN PODERÁ VOTAR?
Todas as persoas colexiadas que estivesen en pleno uso dos seus dereitos o día anterior á convocatoria oficial de eleccións (25 de novembro de 2021). O censo electoral pode consultarse na sede do Ceesg ou na web.

PÓDESE VOTAR POR CORREO?
Si. Xunto coa notificación de proclamación de candidaturas válidas, recibirás información detallada de como facelo, así como o sobre e papeletas oficiais. Recorda actualizar o teu enderezo postal se cambiaches de domicilio e aínda non o notificaches ao Ceesg.

PODO DELEGAR O MEU VOTO?
Non. A delegación de voto só pode facerse para a participación nas Asembleas colexiais, pero non para as eleccións.

QUEN PODE PRESENTAR CANDIDATURA?
Todas as colexiadas e colexiados que estivesen en pleno uso dos seus dereitos o día anterior á convocatoria oficial das eleccións, excepto para poder optar aos cargos de Presidencia e de Tesourería, casos nos que se esixe, como mínimo, un ano de colexiación.

COMO SE PRESENTA UNHA CANDIDATURA?
Cada candidatura constará dunha lista pechada e completa cos nomes das candidatas e candidatos, especificando aquelas/es que opten á Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, Tesouraría, e dun mínimo de 5 e un máximo de 15 vogais. Poden presentarse ata o día 27 de decembro de 2021 a través dun escrito dirixido á Xunta de Goberno.

CANDO SE COÑECERÁN AS CANDIDATURAS VÁLIDAS?
O 10 de xaneiro de 2022, mediante notificación e publicación no Taboleiro de Anuncios do Ceesg e na web.

QUE PASA SE SÓ SE PRESENTA UNHA CANDIDATURA?
Mantéñense as eleccións o día e hora fixados. Neste caso, as papeletas recollerán a opción de voto favorable, desfavorable ou en branco. De seren os votos negativos maiores que os positivos, volverase abrir o prazo de presentación de candidaturas e, transcorrido este, se non existisen máis candidaturas, a candidatura primeira será proclamada.

QUEN COMPOÑERÁ A MESA ELECTORAL?
A mesa electoral estará constituída por unha/un presidenta/e, dúas/dous vogais e unha/un secretaria/o, designados por sorteo entre as persoas electoras. Tamén se elixirán 2 suplentes para cada cargo da mesa electoral. Designaranse por sorteo público entre todas as persoas con dereito a voto (excepto as persoas candidatas) O sorteo realizarase o día 19 de xaneiro de 2022 ás 10:00 h. na sede do Ceesg.

COMO SE EFECTUARÁN AS VOTACIÓNS?
Os votos deben efectuarse coas papeletas e sobres oficiais emitidas polo colexio. No momento de votar será necesario identificarse na mesa electoral co carné de colexiada/o ou DNI, e depositar o voto nunha urna precintada.

ONDE PODO ATOPAR TODA A INFORMACIÓN?
Toda a información sobre o proceso electoral regúlase nos estatutos do Ceesg, e está reflexada na convocatoria de eleccións.
A documentación que se vaia xerando relacionada co proceso electoral, publicarase na web do Ceesg, sección ‘Transparencia > Eleccións 2022’


DATAS CLAVE

2021
 • 2 de outubro: Acordo da Xunta de Goberno da celebración de eleccións.
 • 26 de novembro: Envío da convocatoria de eleccións. Publicación do censo.
 • 27 de decembro: Fin do prazo de presentación de candidaturas.
2022
 • 10 de xaneiro: Proclamación de candidaturas válidas.
 • 19 de xaneiro: Sorteo público para a elección de integrantes da mesa electoral.
 • 19 de febreiro: Votación.

Quizais che interese

Outras novas

Consulta pública do Proxecto de Lei de Servizos Sociais
Consulta pública do Proxecto de Lei de Servizos Sociais

O Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030 abriu período de Consulta Pública Previa para o Proxecto de Lei de Servizos Sociais.

O CGCEES, como entidade representante da Educación Social a nivel estatal, realizará as súas achegas, e o Ceesg, como entidade integrante do CGCEES fará propostas a incluír nesas achegas.

As colexiadas e colexiados que desexedes enviar as vosas propostas e observacións, podedes facelo asisinto á sesión virtual grupal que organizaremos proximamente (semana do 24 de xaneiro) da que informaremos nos próximos días por aviso en liña, e tamén enviando as achegas a servizos.colexiais@ceesg.gal (prazo máximo: 2 de febreiro)

As achegas deberán ser concretas, claras e precisas para incorporar á futura norma, en liña coa demanda indicada no texto da consulta pública, non reflexións.

Ver información na web do Ministerio.

Novas ofertas de emprego
Novas ofertas de emprego

Estas son as ofertas de emprego máis recentes publicadas na web do Ceesg:

 • Técnica/o de orientación e prospección laboral
 • Educador/a social
 • Axente de desenvolvemento local
 • Educador/a social
 • Técnica/o de integración
 • Orientador/a profesional para a inserción
 • Orientador/a profesional para a inserción

  Se estás á procura de emprego, recorda visitar regularmente a nosa web para estar ao tanto de todas as novidades.

  Novas ofertas de emprego
  Novas ofertas de emprego

  Estas son as ofertas de emprego máis recentes publicadas na web do Ceesg:

  • Orientador/a laboral
  • Educador/a social
  • Técnica/o de proxectos
  • Profesor/a asociado/a
  • Técnica/o de inserción laboral
  • Coordinador/a de axuda a domicilio

   Se estás á procura de emprego, recorda visitar regularmente a nosa web para estar ao tanto de todas as novidades.