Colexiación

Cotas colexiais 2022

O colexio emitirá dous recibos ao ano para o cobro da cota de mantemento colexial, a través de domiciliación bancaria. Estes cobros fanse por semestre adiantado (a finais dos meses de xaneiro e xullo).

Cotas colexiais 2022

Tipo de cota
Contía semestral*

Documentación a presentar no Ceesg

Xeral 73,34 € Ningunha

Bonificada por desemprego

Aplicable tamén a pensionistas, estudiantes que non traballan, situación de excedencia por coidado de fillas/os, situación de impago continuado de salarios, e colexiadas/os que non residen no estado español. Ou situacións equivalentes acreditadas.

36,67 €

Solicitude de cota de mantemento semestral bonificada.

Copia da tarxeta de demandante de emprego, ou acreditación pertinente segundo cada situación.

En cobros sucesivos hai que enviar a mesma documentación actualizada dentro do prazo que se estableza (non é necesario volver a enviar a solicitude).

Bonificada por salario inferior ao mínimo interprofesional (SMI) 55 €

Solicitude de cota de mantemento semestral bonificada.

Copia do certificado da Tesourería Xeral da Seguridade Social acreditativo da/s última/s Base/s de Cotización.
En cobros sucesivos hai que enviar unha copia actualizada do certificado dentro do prazo que se estableza.


* Estas cotas incrementaranse anualmente segundo o IPC (acordo aprobado na Asemblea Xeral do Ceesg do ano 2017).

* Cotas conxeladas nos exercicios 2021 e 2022 (acordo aprobado na Asemblea Xeral do Ceesg do ano 2021)