Curso ética con menores formulario

Admítese colexiación no Ceesg ou en colexio profesional de Educación Social doutras comunidades autónomas. Tamén se admiten como análogos a 'Amigas/os do Ceesg' as figuras similares que existan nesoutros colexios profesionais. Indicar en 'comentarios' o colexio de referencia.
(de ser o caso)
(Só necesario nos casos de vinculación a colexio profesional de Educación Social distinto do Ceesg)

Información básica sobre protección de datos de carácter persoal

Responsable

Colexio Oficial de Educadoras e Educadoras Sociais de Galicia

Finalidades

Xestión e control da actividade formativa á que solicitas participar, así como os demais trámites derivados da mesma.

Lexitimación

RGPD: art. 6.1. Consentimento da persoa interesada, execución de un contrato.

LO 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Ley 34/2002, de 11 de xullo, de servicios da sociedade de la información e de comercio electrónico

Colectivo

Educadoras e educadores sociais que soliciten participar no curso organizado polo CEESG.

Categorías

Datos identificativos, datos profesionais, número de persoa colexiada, xustificante desemprego, certificado colexiación, xustificante pago cota actividade formativa.

Cesións

Non haberá cesións salvo consentimento expreso ou as excepcións previstas pola normativa vixente.

Dereitos

Acceso, rectificación, supresión e dereito ao esquecemento, limitación do tratamento, portabilidade, oposición, reclamación ante a AEPD e non ser obxecto de elaboración de perfiles. Dereito a revocar o consentimento prestado.

Máis info

Pode consultar máis información na Política de Privacidade