Curso teoría do apego formulario

O nome e apelidos que sinales neste formulario serán os que se utilicen para a elaboración do diploma (non poderá modificarse con posterioridade)
Se es educador/a social colexiada/o nun colexio profesional doutro territorio, indícanos cal no apartado de comentarios.
185€. Ingreso na conta de Banco Sabadell ES41–0081-0499-6100-0104–6708.

Información básica sobre protección de datos de carácter persoal

En cumprimento do Regulamento europeo de Protección de Datos infórmase ao interesado do seguinte

Responsable

Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia

Finalidades

Xestión e control das solicitudes de inscrición no curso teoría do apego, así como os demais trámites derivados da súa inclusión como participante.

Lexitimación

Consentimento da persoa interesada, interese do solicitante e propio: RGPD: art. 6.1: Consentimento da persoa interesada, execución dun contrato.

LO 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Colectivo

Colexiadas/os e estudantes que soliciten a inscrición no curso.

Categorías

Nome, apelidos, DNI, correo-e, teléfono, enderezo, Código postal, localidade/concello, provincia, país, perfil (colexaición/estudante), resumo actividade profesional. Xustificante de pago do importe da inscrición.

Cesións

Os seus datos serán cedidos a Psimática, entidade titular da aula virtual a través da cal se impartirá o Curso, coa única finalidade de xestionar a alta na aula virtual, supervisión da realización do Curso e emisión do diploma acreditativo. Non haberá máis cesións de datos a terceiros salvo consentimento expreso ou segundo as excepcións previstas pola normativa vixente.

Dereitos

Acceso, rectificación, supresión e dereito ao olvido, limitación do tratamento, portabilidade, reclamación ante a AEPD e non ser obxecto de elaboración de perfís. Dereito a revocar o consentimento prestado.

Máis info

Na Política de Privacidade