Curso Ceesg: ética con menores

Curso Ceesg: ética con menores

8º concurso TFG.eduso, de traballos de fin de grao

8º concurso TFG.eduso, de traballos de fin de grao

Camiña con nós. CAMPAÑA DE COLEXIACIÓN

Camiña con nós. CAMPAÑA DE COLEXIACIÓN

Benvid@ á nova web do Ceesg

Benvid@ á nova web do Ceesg

Novas do CEESG

ACTUALIDADE

Protección dos dereitos das vítimas. Manual para profesionais

Ao longo do ano 2020 o Ceesg ten participado en varias xuntanzas de Capacity Building organizadas pola Asociación Consensus, e cofinanciadas pola Secretaría de Igualdade da Xunta de Galicia, dentro do Proxecto Pro.Vi (Protecting victims’ rights), cofinanciado polo programa de Xustiza da Comisión Europea e apoiada pola Deputación de A Coruña e a Unidade de psicoloxía forense da USC.

Nesta mesma liña, o Proxecto Europeo Pro.Vi vén de publicar o Manual para profesionais Pro.Vi (Protecting Victim´s Right) centrado na protección das vítimas de delitos, que proporciona orientación práctica para o acompañamento ás vítimas de delitos.

Protección dos dereitos das vítimas. Manual para profesionais
Modificación da Lei 14/2021, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

No DOG do 28 de xullo podedes atopar a Lei 14/2021, do 20 de xullo, pola que se modifica a Lei 11/2007, do 27 de Xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, aprobada por unanimidade na Cámara galega.
Unha das modificacións máis importantes e a ampliación do concepto de violencia machista ao recoñecer a violencia vicaria como violencia de xénero. Incluindo o recoñecemento de estatuto de vítimas non só no caso de asesinato ou homicidio, senón cando existe calquera forma de violencia recollida na mesma lei.
Lembremos que a violencia vicaria é aquela violencia que se exerce sobre a muller co fin de causarlle un dano a través de terceiras persoas (fillas, fillos, nai, pai, parella actual…) e que acada o seu grao máis elevado co homicidio ou asasinato destas persoas.
Outra modificación é o seu carácter retroactivo, de forma que todas as mulleres que sufriron no pasado violencia machista quedan amparadas e teñen acceso a protección e axudas.

Enlace á modificación da lei

Queremos lembrar que o Ceesg, a través do grupo Fiadeiras participa activamente no grupo de Traballo 3 ‘Abordaxe da Violencia de Xénero coa mocidade dende o ámbito educativo’ e no Observatorio Galego de Violencia de Xénero como Vogal.

Modificación da Lei 14/2021, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
Compromiso co traballo libre de acoso sexual ou por razón de sexo

A Xunta de Goberno do Ceesg vén de aprobar unha Declaración institucional na que manifesta o seu compromiso de traballo libre de acoso sexual ou por razón de sexo, detallando cales son as accións que asume para que o Ceesg, como espazo laboral, sexa seguro neste eido.
Entre outras accións, comprométese ao deseño dun protocolo de prevención e actuación fronte ao acoso sexual ou acoso por razón de sexo, que xa está aprobado.
Ambos documentos poden consultarse na web do Ceesg (apartado transparencia). A continuación recóllese a declaración institucional e ao final da nova enlázase o protocolo.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE COMPROMISO DA XUNTA DE GOBERNO DO CEESG

O Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia fai público ou seu compromiso co obxectivo de fomentar e manter un entorno de traballo seguro e respectuoso coa dignidade, a liberdade individual e os dereitos fundamentais de todas as persoas que integran a nosa organización.
De acordo con ese compromiso, o Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia declara que as actitudes de acoso sexual e acoso por razón de sexo representan un atentado grave contra a dignidade das persoas e dos seus dereitos fundamentais.
Polo tanto, o Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia comprométese a:

 • Non permitir nin tolerar baixo ningún concepto comportamentos, actitudes ou situacións de acoso sexual e acoso por razón de sexo.
 • Non ignorar as queixas, reclamacións e denuncias dos casos de acoso sexual e acoso por razón de sexo que se poidan producir na organización.
 • Recibir e tramitar de forma rigorosa e rápida, así como coas debidas garantías de seguridade xurídica, confidencialidade, imparcialidade e dereito de defensa das persoas implicadas, todas as queixas, reclamacións e denuncias que puideran producirse.
 • Garantir que non se producirá ningún tipo de represalia nin contra as persoas que formulen queixas, reclamacións ou denuncias, nin contra aquelas que participen no seu proceso de resolución.
 • Sancionar ás persoas que acosen en función das circunstancias e condicionamentos do seu comportamento ou actitude.

Para a consecución efectiva deste compromiso o Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia , esixe de todas e cada unha das persoas que integran a súa organización que asuman as seguintes responsabilidades:

 • Tratar a todas as persoas coas que se manteñan relacións por motivos de traballo (provedores/as, clientela, persoal colaborador externo, etc.) con respecto a súa dignidade e aos seus dereitos fundamentais.
 • Evitar comportamentos, actitudes ou accións que son ou poidan ser ofensivas, humillantes, degradantes, molestas, intimidatorias ou hostís. Actuar adecuadamente fronte a eses comportamentos, actitudes ou accións: non ignorándoos, non tolerándoos, manifestando o seu desacordo, impedindo que se repitan ou se agraven, comunicándoos ás persoas designadas ao efecto, así como prestando apoio ás persoas que os sofren.

Pola súa parte, o Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia comprométese a establecer as seguintes medidas para a prevención e actuación fronte ao acoso sexual e/ou acoso por razón de sexo:

 • Deseño dun protocolo de prevención e actuación fronte ao acoso sexual e ao acoso por razón de sexo.
 • Difusión e distribución entre todas as persoas traballadoras do protocolo de prevención e actuación fronte ao acoso sexual e o acoso por razón de sexo.
 • Realización de accións formativas en materia de prevención do acoso sexual e do acoso por razón de sexo entre o persoal directivo, mandos intermedios e persoas designadas para a recepción, tramitación e resolución das queixas, reclamacións e denuncias.
 • Realización de campañas formativas, informativas e de sensibilización en materia de prevención do acoso sexual e do acoso por razón de sexo a todo o persoal da entidade, así como ao persoal de novo ingreso.
 • Deseño e distribución de folletos informativos en materia de prevención do acoso sexual e do acoso por razón de sexo, dando a coñecer as vías de resolución de estas situacións, tanto no ámbito da entidade, como fóra da mesma.
 • Designación dunha persoa ou equipo de persoas, con formación específica en igualdade entre mulleres e homes, prevención do acoso sexual e do acoso por razón de sexo e habilidades sociais para a recepción, tramitación e resolución das queixas, reclamacións e denuncias nesta materia.
 • Establecemento dun servicio de asesoramento, apoio e asistencia ás persoas que poidan sufrir estes comportamentos, composto por persoas coa formación e aptitudes necesarias para o desempeño dese labor.
 • Inclusión das medidas para a prevención do acoso sexual e do acoso por razón de sexo no plan de igualdade da entidade.
 • Avaliación e seguimento, con carácter periódico, do desenvolvemento, funcionamento e efectividade do protocolo de prevención e actuación fronte ao acoso sexual e ao acoso por razón de sexo.

Asinado en Santiago de Compostela, a 19 de xuño de 2021

Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia

Compromiso co traballo libre de acoso sexual ou por razón de sexo
Curso de especialista en autonomia de mozos e mozas no sistema de protección

A Universidade de Vigo (Facultade de Educación e Traballo Social de Ourense) e IGAXES organizan o Curso de especialista en autonomia de mozos e mozas no sistema de protección. Esta formación está orientada a educadoras/es sociais que traballen ou queiran traballar con adolescencia tutelada, no seu acompañamento no cambio cara a vida independente.

Consta de oito módulos teóricos e inclúe un módulo práctico en recursos residenciais de IGAXES e unha bolsa de emprego, a través da cal se ofrecerán 10 contratos de traballo con opción de continuidade.

O curso desenvolverase entre setembro e maio (incluído o módulo de prácticas), e a preinscrición pode facerse ata o 30 de xullo.

Ver máis detalles na web de IGAXES

Curso de especialista en autonomia de mozos e mozas no sistema de protección
Alegacións para incorporar a Educación Social como Profesión Regulada

No período de audiencia e informacdión pública aberto polo Ministerio de Universidades en relación ao Proxecto de Real Decreto polo que se modifica o Real Decreto 581/2017 polo que se incorpora ao ordenamento xurídico español a normativa relativa ao recoñecemento das cualificacións profesionais, o Ceesg presentou as súas achegas, solicitando a incorporación da Educación Social como Profesión Regulada na actualización do Anexo do Real Decreto.

Alegacións para incorporar a Educación Social como Profesión Regulada
Buscamos proxectos educativos no ámbito escolar

A Comisión de Educación Social no Sistema Educativo do CGCEES ten entre os seus obxectivos visibilizar a figura e a acción da Educación Social no Sistema Educativo e recompilar a documentación relativa á Educación Social no sistema educativo nos distintos territorios. Para isto último, dende o Ceesg queremos colaborar recompilando información sobre programas ou proxectos vinculados ao sistema educativo que se desenvolvan con regularidade en Galicia. Solicitamos para iso a colaboración das educadoras e educadores sociais que esteades levando a cabo algún proxecto no ámbito escolar, para que nos enviedes a información o antes posible (ata o 9 de xullo), para facilitarllos á Comisión. Podedes facelo escribindo a ceesg@ceesg.gal.

Este traballo de recollida axudará a seguir avanzando na incorporación da Educación Social nas escolas.

Buscamos proxectos educativos no ámbito escolar
I Cumio Galego contra o odio

O vindeiro 30 de xuño, de 9:30 a 12:30, terá lugar o I Cumio Galego contra o odio, que se celebrará en liña co obxectivo de coñecer, poñer en común, e dar visibilidade ás diferentes iniciativas, proxectos e programas desenvolvidos por toda Galicia contra o discurso do odio e a aporofobia: nas entidades, colexios e institutos, na universidade, a título individual nas redes sociais.

A entidade organizadora, EAPN, busca coñecer o máximo número de iniciativas e proxectos para difundilos, que poidan participar na xornada e ser incluídas no apartado de boas prácticas que incluirá a futura Guía de Estilo para comunicadoras sobre Aporofobia e Discurso do Odio: Comunicar sen discriminar, que editarán dende o seu Grupo de Comunicación.

Animamos ás educadoras e educadores sociais que levedes a cabo algunha iniciativa en calquera ámbito de loita contra prexuízos, discurso do odio e aporofobia, novas narrativas, etc. que se desenvolva en Galicia, a que lles facilitedes enlaces ou información para achegarlles esas boas prácticas a compartir.

Ficha para enviar a iniciativa, formulario de inscricións e información detallada neste enlace.

Máis información

I Cumio Galego contra o odio
I Congreso Internacional de Educación y Jóvenes en Dificultad Social en Transición a la Vida Adulta

O Ceesg participa como entidade colaboradora na difusión do I Congreso Internacional de Educación y Jóvenes en Dificultad Social en Transición a la Vida Adulta, que baixo o lema ‘El camino hacia la plena autonomía y el compromiso social’ se celebrará o día 1 (Madrid) e 2 (Donostia) de decembro 2021, dispoñendo tanto de modalidade online como presencial.

O Congreso ten como principal obxectivo dar respostas innovadoras aos retos que se expón na actualidade a mocidade na súa transición á vida adulta en xeral e, en especial, a aqueles colectivos máis vulnerables. Así, preténdese como fin último contribuír á mellora da acción socioeducativa dirixida a mozas e mozos e, polo tanto, á sociedade en xeral.

Os temas incluídos no programa do Congreso abarcan as principais cuestións que se lle presentan a quen traballa con mozas e mozos na educación actual: avances e resultados de investigación e transferencia de coñecemento sobre adolescencia e mocidade en tránsito á vida adulta/en dificultade social; a formación de profesionais que traballan coa mocidade; o traballo en rede: o rol de universidade, profesionais, entidades e administracións públicas; o proceso de autonomía dos mozos: resiliencia, empoderamento e benestar social.

O Congreso está dirixido a persoal académico, profesionais, estudantes do campo da educación, a educación social, o traballo social, a psicoloxía, o dereito, a socioloxía e outras ciencias sociais, con interese en compartir coñecementos e experiencias sobre este ámbito.

Ver información detallada

I Congreso Internacional de Educación y Jóvenes en Dificultad Social en Transición a la Vida Adulta
Instagram do PIC USC

Nos últimos días antes de finalizar o curso académico, recordamos que o alumnado do PIC da Universidade de Santiago, durante este curso académico, puxo en marcha unha conta de Instagram a través da cal estiveron colaborando na difusión das accións levadas a cabo polo Ceesg.

Trasladámoslle o noso agradecemento, e convidámosvos a seguir ao PIC USC: @ceesgusc

Instagram do PIC USC
O bo trato na vellez

O 15 de xuño conmemórase en todo o mundo o Día de Toma de Conciencia do Abuso e o Maltrato na Vellez; unha efeméride que, tal e como menciona a web HelpAge International, salienta a importancia de “promover os dereitos humanos das persoas maiores e loitar contra a discriminación, a violencia, o abuso e o maltrato que experimentan estas persoas”.

Destaca que este día estea nomeado cunha connotación negativa. Por iso, desde o Grupo de Estudos e Intervención Xeragóxica (CEIX) do Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (Ceesg), propoñemos mudar o nome para falar en positivo sobre o bo trato que debe ter e sentir calquera persoa, en especial as e os maiores, inserta na sociedade.

Non é novidoso que toda persoa debe sentirse querida e respectada, empoderada, para lograr unha boa autoestima, participar con normalidade da comunidade, ter recursos accesibles e unha aceptable calidade de vida. Mais neste último ano e medio, constatouse a maior necesidade de fomentar unha mirada máis humanizada poñendo o foco nas persoas que conformamos os espazos vitais, a familia ou no grupo de iguais. Arrebatouse certa liberdade e abriuse a “caixa de Pandora” para descubrir unha palabra tabú como é a soidade ou a falta de compaixón.

Por iso, desde a Educación Social, traballamos e intervimos día a día para dinamizar e favorecer espazos de sensibilización, prevención e intervención socioeducativa directa, baixo o prisma da atención centrada na persoa, dun xeito integral e integrado, para que os e as maiores poidan ter un benestar físico-psico-social.

Pequenas accións fan que unha persoa medre e continúe sendo autónoma e valorada. Velaquí algunha delas, que desde o CEIX cremos que favorecen o bo trato coas persoas maiores:

 • Rachar cos estereotipos relacionados coa vellez, pois ao longo da vida aprendemos decotío. Non por ser maiores se complican as circunstancias, ao contrario, apréndese delas e adáptanse á situación de cada un e unha para manter unhas boas capacidades, o que hoxe chamaríamos resiliencia.
 • As persoas maiores, coma calquera, precisan afecto, e este pode demostrarse de moitos modos: dende un bico, unha aperta, boas palabras e actos de recoñecemento, integrando e incluíndo a súa experiencia vital na contorna e viceversa.
 • Fomentar a participación social e motivación persoal para a mellora da autoestima e empoderamento.
 • Coñecer a historia de vida das persoas e traballar co proxecto de vida futura que se quere ter.
 • Fomentar o sentimento de pertenza na sociedade, como persoa de dereito e con dignidade.
 • Escoitar e dotarse de boas habilidades sociais e comunicativas.
 • Adecuar os recursos existentes a cada casuística.
 • Respectar os dereitos económicos, sociais, culturais e sanitarios das persoas maiores.

Debemos ver ás persoas maiores como axentes potenciadores de cambio e, ao tempo, dignas precursoras cheas de sabedoría. Son un colectivo diverso e de xeracións que pasaron por moitas situacións complexas e duras, e non se debe menosprezar toda a súa riqueza e aporte á sociedade, pois están “tituladas pola Escola da Vida”. Mentres sigan en pé, aas persoas maiores teñen e terán moito que ofrecer.

O bo trato na vellez
Investigación sobre interculturalidade e migracións

O estudiante de doutoramento da Universidade de Córdoba Michelle Blaya Burgo solicita colaboración das e dos profesionais da Educación Social para recabar datos para a investigación da súa Tese Doutoral, un estudo acerca dos factores asociados á interculturalidade, os discursos sociais e a inclusión dos inmigrantes na sociedade de acollida.

A ferramenta para a recollida de datos é un cuestionario que non implica responder cuestións correctas ou incorrectas, simplemente se solicita a maior sinceridade e obxectividade co fin de coñecer a súa opinión ao respecto. Os datos que se van manejar serán totalmente anónimos, sendo utilizados únicamente para o desenvolvemento da investigación.

Enlace ao cuestionario

Dende o Ceesg sempre animamos a participar nestas investigacións, para contribuír á creación de coñecemento en áreas relacionadas coa nosa profesión.

Moitas grazas pola colaboración.

Investigación sobre interculturalidade e migracións
Editado o nº 32 da Revista RES

Está dispoñible o novo número da Revista RES, que leva por título: La Educación Social en Latinoamérica: cartografía de oportunidades.

Enlace ao número

Enlade á edición en pdf

E xa comeza a recepción de artigos para o número 33, que será un monográfico co título ‘Educación Social: dignidad y derechos, en tiempos de pandemia’.

Poden enviarse artigos antes do 15 de setembro de 2021.

Tamén se poden enviar propostas para a sección de miscelánea, na que se recollen outros artigos sobre temas interesantes, así como ás seccións de actualidade e reseñas.

Información detallada sobre o número (ao final da páxina atoparedes enlaces ás orientacións para colaboradoras/es, autorización de artigos, criterios de publciación…)

Editado o nº 32 da Revista RES
Aviso - cobro de cotas colexiais, segundo semestre 2021

No mes de xullo pasarase o cobro de cotas colexiais (correspondente ao segundo semestre 2021)

Recordamos que existe a posibilidade de beneficiarse de cotas reducidas (por desemprego, residencia no estranxeiro, salario inferior ao SMI ou situacións análogas)

Quen queira acollerse a este tipo de cotas, debe presentar a documentación pertinente ata o día 30 de xuño. A confirmación da recepción por parte do Ceesg farase na semana do 5 de xullo, e o cobro ordearase a partir do 15 de xullo.

Documentación a presentar:

 • No caso de desemprego, tarxeta de demandante de emprego actualizada.
 • No caso de salario inferior ao mínimo, informe de bases de cotización da Tesourería Xeral da Seguridade Social.
 • Para outras posibles situacións, consultar co Ceesg.

Se no cobro anterior non te beneficiaches de desconto, recorda enviar xunto coa documentación xustificativa a solicitude de cota semestral bonificada

A documentación debe achegarse por correo-e a ceesg@ceesg.gal

Aviso - cobro de cotas colexiais, segundo semestre 2021
Aviso sobre horario de atención

Horario de verán.

Do 1 de xuño ao 30 de setembro, o horario de atención do Ceesg será:

De luns a venres de 8:00 a 15:00 h.

Para atención presencial non será necesario concertar cita previa, mantendo as normas de aforo máximo, hixiene de mans, uso de máscara e distancia.

Aviso sobre horario de atención
Achegas do Ceesg á normativa contra a trata

O trámite de consulta pública permite a posibilidade de participar achegando ideas e suxestións na actividade normativa que desenvolven as administracións. Aberto este período para o desenvolvemento dun proxecto normativo consistente nunha lei integral contra a trata, o Ceesg fixo as súas achegas, nas que sinala unhas liñas xerais a ter en conta, como a importancia de creación de equipos interdisciplinares que contemplen a Educación Social, ou que se faga unha mención especial ás vítimas menores, entre outras.

Ver achegas.

Achegas do Ceesg á normativa contra a trata
CGCEES-Formación: ‘Código Deontolóxico e Comisións Deontolóxicas’

Os días 7 e 8 de maio de 2021, o CGCEES impartiu un curso en liña de 12 horas de formación sobre ‘O Código Deontolóxico e as Comisións Deontolóxicas’.
Neste curso participaron máis de trinta profesionais da Educación Social, entre as que se atopan as integrantes da Comisión de Ética e Deontoloxía do CGCEES, das Xuntas de Goberno dos colexios autonómicos, e das comisións deontolóxicas destes últimos. No caso do Ceesg, participaron nesta formación catro persoas, que forman parte da Comisión Ética e de Benestar Profesional do Ceesg.
Esta formación é importante para o fortalecemento das comisións deontolóxicas, e para o avance na actualización do código deontolóxico.

CGCEES-Formación: ‘Código Deontolóxico e Comisións Deontolóxicas’
Eliminación das contas de correo ceesg.org

Como consecuencia do cambio de ceesg.org a ceesg.gal, é necesario facer tamén o cambio nos correos electrónicos.

As contas de correo do dominio ceesg.org, e todo o seu contido, eliminaranse a partir do día 1 de xuño. Non obstante, durante un tempo existirá a posibilidade de redirixir o correo que chegue de ceesg.org a calquera outra conta. Para facer isto é necesario solicitalo ao Ceesg (pode facerse antes ou mesmo despois do 1 de xuño).

Toda persoa colexiada que o desexe pode solicitar unha nova conta co dominio ceesg.gal a través da nosa páxina web.

Esta cuestión xa ten sido informada dende hai meses a todas as persoas que teñen conta ceesg.org.

En caso de dúbidas, podes contactar co persoal do Ceesg.

Eliminación das contas de correo ceesg.org
Listaxe de empresas de Educación Social

Tes unha empresa ou exerces de forma autónoma ofrecendo servizos Educación Social?

Recorda que podes engadir os datos na nosa web, para que calquera que precise dos teus servizos poida atoparte facilmente.

Este listado está a disposición de entidades, particulares e administracións, indicando o tipo de servizos que ofrece, a área xeográfica na que traballa, e os datos de contacto de cada empresa/profesional.

As persoas colexiadas que traballen por conta propia ofrecendo servizos socioeducativos, é dicir: que sexan titulares dunha empresa ou traballen como autónomas/os sendo esta a súa actividade laboral principal, poden incluírse nesta listaxe enviando ao ceesg a Ficha de colexiada/o autoempregada/o.

Listaxe de empresas de Educación Social
2 de maio. Día Internacional contra o acoso escolar. Manifesto CGCEES

Onte foi 2 de maio, Día Internacional contra o acoso escolar.

O CGCEES, as entidades que o conformamos e moitas educadoras e educadores sociais participamos nas redes sociais co hashtag #YotambiénconstruyoCONVIVENCIA

Ademais, o CGCEES fixo público un manifesto no que se suma á loita contra o acoso escolar unha mensaxe positiva (ver manifesto), e publicou unha recompilación bibliográfica sobre Educación social na escola (ver documento)

2 de maio. Día Internacional contra o acoso escolar. Manifesto CGCEES
Xornada de experiencias

Co obxectivo de organizar unhas xornadas ou encontro virtual no vindeiro mes de xuño, no que compartamos experiencias sobre Educación Social e sobre o impacto que tivo e está tendo a pandemia sobre o noso traballo, convidamos a todas aquelas colexiadas e colexiados que queirades participar a que contactedes co Ceesg por correo-e, explicándonos brevemente en qué ámbito traballas, en que entidade, e que aspectos destacarías do teu traballo e que che gustaría compartir nesta xornada, así como calquera outro aspecto que creas relevante para ter en conta.

Entre as propostas recibidas, faremos unha selección procurando a diversidade en canto a ámbitos.

Moitas grazas pola colaboración

Xornada de experiencias

Por que colexiarse?

Colexiarse significa participar do esforzo colectivo na loita pola dignificación, recoñecemento e regulación da Educación Social.

logo representativo